แบบสอบถาม
ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563

                 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่กล่าว
                 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ปรากฏใน website สป.กค. : http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2015/09/STR_PLAN_59.pdf
                 ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

                 ภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
                 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                 (1) เสนอความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
                 (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
                 (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
                 (4) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
                 (6) เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
                 (7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 สำนัก 2 ศูนย์ 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
                 1. สำนักบริหารกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ การบริหารแผนการเงินและดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งดำเนินการด้านสถานที่และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารของกระทรวง
                 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการระบบเครือข่ายข้อมูลของกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บริหารจัดการและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
                 3. สำนักตรวจสอบและประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง และรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง
                 4. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในสังกัด กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำและประสานแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้ง จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
                 5. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
                 6. กลุ่มกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
                 7. กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
                 8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ติดตาม ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
                 9. กลุ่มสารนิเทศการคลังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการสร้างภาพลักษณ์และบริหารช่องทางการสื่อสารและการให้บริการสารนิเทศด้านการคลัง กำหนดกลยุทธ์ในการให้ บริการสารนิเทศด้านการคลังเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
                 10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงการคลัง