ระบบบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 0 2126 5800
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 0 2126 5900 ต่อ 3616, 3320

จำนวนการเข้าใช้งาน

0 2 8 8 7