แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดจำแนกตามมิติการประเมินผล
ตัวชี้วัดจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
XML JSON CSV Excel Word
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน
2563 2564 2565 1 2 3 4 5
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
น้ำหนักรวม (ไม่เท่ากับ 100)
0.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 4 2