แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ สร. 1 ร้อยละความสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา 20.00 80 60 65 70 75 80 100 5.000 100.00 1.000 (ร่าง) สร.กค. สามารถดำเนินการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ดำเนินการสำเร็จ 100% รวมทั้งหมด 90 ชิ้น
1. การประชุมรัฐสภา 32 ครั้ง (สส. 14 ครั้ง/ สว. 16 ครั้ง/ รัฐสภา 2 ครั้ง)
2. ข้อปรึกษาหารือ 32 เรื่อง (สส. 28 เรื่อง /สว. 4 เรื่อง)
3. กระทู้ถาม 26 เรื่อง (สส. 19 เรื่อง / สว. 7 เรื่อง)
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ สร. 2 ร้อยละความสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา 20.00 80 60 65 70 75 80 95.63 5.000 100.00 1.000 (ร่าง) สร.กค. สามารถดำเนินการนำเสนอข้อมูลและประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) รวมทั้งหมด 160 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 153 เรื่อง คิดเป็น 95.63% ไม่สำเร็จ 7 เรื่อง คิดเป็น 4.38 %
1. การเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. ในฐานะเจ้าของเรื่อง จำนวน 57 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 57 เรื่อง และไม่ทันกำหนด 0 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 100%
2. การเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม ครม. จำนวน 103 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 96 เรื่อง คิดเป็น 93.20% และไม่ทันกำหนด 7 เรื่อง คิดเป็น 6.80%
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน sc1 ฝ่ายการเมืองให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการ สร.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน mr1 สำนักงานรัฐมนตรีได้รับข้อมูลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ครบถ้วน สร. 4.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่สามารถติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 20.00 80 60 65 70 75 80 100 5.000 100.00 1.000 (ร่าง) สร.กค. สามารถดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) รวมทั้งหมด 126 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 126 เรื่อง คิดเป็น 100%
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน mr2 เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อประสานงานกับสำนักงานรัฐมนตรีได้ตรงตามภารกิจที่ประสงค์ได้ตรงจุดอย่างสะดวกและรวดเร็ว สร.4.2 ระดับความสำเร็จของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อประสานงานภายใต้ภารกิจของ สร.กค. 10.00 4 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.200 (ร่าง) สร.กค. อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำ Infographic
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน cb1 เพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี สร. 5 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 100 5.000 100.00 0.750 (ร่าง) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) ) มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 2 โครงการ กำหนดโควตาในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 2 คน สร.กค. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 2 โครงการ จำนวน 3 ราย คิดเป็น 100% ทั้งนี้ มีหลักสูตรฝึกอบรมของส่วนราชการภายนอกซึ่งไม่มีผู้ประสงค์เข้าร่วม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 4 (16 ก.พ. - 26 เมษายน 2566) และการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 5 (ออนไลน์) เนื่องจากวันและระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 3.950
ร้อยละ 79.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 9 9