แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) 5.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.100 (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Enhancement) 5.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.100 (ร่าง) รายงานสถานภาพปัจจุบันของงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี 10.00 1 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.000 0.000
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 5.00 5 1 2 3 4 5 0.000 0.000
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 5.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.100 (ร่าง) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล /ประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังเป็นไปตามเป้าหมาย 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 (ร่าง) งานติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic แล้วเสร็จ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละของการลดปริมาณกระดาษในการจัดประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังโดยใช้ระบบ Paperless Meeting 30.00 95 75 80 85 90 95 95 5.000 100.00 1.500 (ร่าง) จำนวนกระดาษลดลงร้อยละ 95
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมชี้แจง อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.900
ร้อยละ 38.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 8 2