แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม 20.00 826 0 150 300 450 826 1 1.007 20.13 0.201 ลงพื้นที่ตรวจติดตามหน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบปะรมาณปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 20.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.400 (ร่าง) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนให้ได้ข้อยุติร้อยละ 87.50

หมายเหตุ ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 80 เรื่อง ดำเนินการได้ข้อยุติ 70 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15.00 0 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่ใน Website ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล 30.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.300 1. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล (https://inspector.mof.go.th) แบบ Online เพื่อ Upload บน Website ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
2. นำเรียนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ แบบ Online
3. Upload แบบสำรวจความพึงพอใจฯ บน Website ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
4. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักตรวจสอบและประเมินผลทำแบบสำรวจความพึงพอใจฯ แบบ Online
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักตรวจสอบและประเมินผล และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานในองค์กร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้าย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 2 1.000 20.00 0.150 บุคลากรในสำนักตรวจสอบและประเมินผลทั้งข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 คน จากจำนวนทั้งหมด 61 คน
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.051
ร้อยละ 21.03
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

1 7 8 8 5