แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการจัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 8.00 100 60 70 80 90 100 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.2 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (รายเดือน) 8.00 100 60 70 80 90 100 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 8.00 5 1 2 3 4 5 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 8.00 90 70 75 80 85 90 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายกระทรวงการคลัง 8.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.080 (ร่าง) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SC1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ สนย.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สนย.7 จำนวนผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 15.00 10 1 4 6 8 10 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สนย.8 ร้อยละความสำเร็จการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานผ่านการประชุมแบบออนไลน์ 15.00 80 60 65 70 75 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CB1 พัฒนาทักษะบุคลากรและระบบติดตามงานขององค์กร สนย.9 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 0.080
ร้อยละ 1.60
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 3 5