แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มกฎหมาย ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 20.00 100 60 70 80 90 100 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดี 20.00 80 60 65 70 75 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกฎหมาย ร้อยละของความสำเร็จของการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 30.00 100 60 70 80 90 100 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 0.000
ร้อยละ 0.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 7 3