แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 1/2566
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2566
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB3 หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ศปท.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริตกระทรวงการคลัง นำความเสี่ยงการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร RB1 บุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต ศปท. 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.200 1.กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์กระทรวงการคลัง (กำหนดคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ฯ)
2.จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางที่กำหนดส่งให้ที่ ศปท.
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB4 ติดตามการรายงานเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ศปท. 3 ระดับความสำเร็จในการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเพื่อจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 10.00 5 1 2 3 4 5 N/A 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CB3 สำนักงานปลัดได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตะหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ศปท. 4 ร้อยละคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) 10.00 85 65 70 75 80 85 N/A 0.000 0.000
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน sc1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ศปท.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร Mr3 บุคลากรในองค์กร สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุงเน้นเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ศปท.6 จำนวนเรื่องการจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป 30.00 16 8 10 12 14 16 8 1.000 20.00 0.300 จัดทำข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.
1. ไตรมาส 1 จำนวน 8 เรื่อง
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน cb1 พัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ศปท. 7 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 15.00 80 40 50 60 70 80 60 3.000 60.00 0.450 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวของ ศปท. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง มีจำนวน 10 ราย คิดเป็น 66.67% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15 ราย
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.050
ร้อยละ 21.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

6 3 7 4 6