แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารกลาง
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการและการประสานงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ กระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. บริหารจัดการแผนการเงิน และดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และประสานงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมและงานพิธีต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง สำหรับงานกิจกรรมและงานพิธีที่สำคัญ
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการประสานงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

1 7 8 7 1