แบบสอบถาม
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
                        แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
                 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
                 การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
                 แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 หน้า ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ดังนี้
                       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
                       ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการ
                       ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
                       ส่วนที่ 4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อขั้นตอนในการดำเนินงาน
                       ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

                 โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเ