!!! ห้ามผู้ใช้นำข้อมูลไปทำซ้ำ ดัดแปลง ให้บริการหรือเผยแพร่ ในลักษณะอื่นใดต่อบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้อ้างอิงรายงานบทวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมิได้แสวงหาผลกำไร !!!

 
                   Copyright © 2017-ICT Center, Ministry of Finance THAILAND Tel:0-21265900-3308